0616051445 Adres Meester E.N. van Kleffensstraat 6 6842 CV, Arnhem rijsecure@gmail.com

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSSCHOOL Rij Secure

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Verkeersschool Rij Secure: te Velp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32134994. Geregistreerd bij CBR onder nummer 5153F8. Plevierstraat 26, 6883CH Velp. Tel 0616051445, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze Verkeersschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Verkeersschool Rij Secure en de leerlingen.

ARTIKEL 1 – Afspraken Verkeersschool
1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurcertificaat.
1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de Verkeersschool Rij Secure gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.
1.5 De Verkeersschool Rij Secure heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 – Afspraken leerling
2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan brengt de Verkeersschool Rij Secure 100% van de afgesproken rijles in rekening.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de Verkeersschool Rij Secure het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Let op: de 48 uur geldt alleen, maandag t/m zaterdag. Op zondag worden afmeldingen niet verwerkt. Wil de leerling de rijles van bijvoorbeeld maandag afzeggen, dan dient de hij dit de vrijdag ervoor, voor 18 uur, aan de Verkeersschool Rij Secure door te geven, liefst per mail (rijsecure@gmail.com) of met je rijinstructeur.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van tevoren niet of vergeet aan te geven of vakantie.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Verkeersschool Rij Secure.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Verkeersschool Rij Secure het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Verkeersschool Rij Secure het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 – Betaling
3.1 Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de termijndatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stopgezet.
3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de Verkeersschool Rij Secure de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning.
b. De Verkeersschool Rij Secure mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt de Verkeersschool Rij Secure een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.
3.5 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en hij behaalt het rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig benut is, dan heeft hij recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uurprijs.
3.6 De geldigheid van het pakket aan rijlessen is 12 maanden, rekenend vanaf de eerste eerste rijles. Na deze datum vervallen alle tegoeden en kan hier geen aanspraak meer op worden gemaakt. Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en stopt met rijopleiding binnen 12 maanden, dan heeft hij recht op restitutie: de gereden uren worden verrekend naar de losse uurprijs en te goed wordt terugbetaald.

3.7 Leerling heeft geen recht op restitutie als er Eigen Verklaring, Theorie-examen, Tussentijdse Toets, Examen, Herexamen of BNOR-examen gereserveerd is.

ARTIKEL 4 – Examen Herexamen en Tussentijdse Toets
4.1 De instructeur bepaalt in overleg met de leerling wanneer er een examen of Tussentijdse Toets gereserveerd mag worden en mag plaatsvinden.
4.2 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Verkeersschool Rij Secure heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren).

ARTIKEL 5 – Beëindiging van de les- en pakketovereenkomst
5.1 De Verkeersschool Rij Secure heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de Verkeersschool Rij Secure sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Verkeersschool Rij Secure (zie artikel 2.5)
b. de Verkeersschool Rij Secure sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 – Aanvullende afspraken
6.1 De Verkeersschool Rij Secure kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 – Lespakketten
7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen, in overleg instructeur.
7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Mocht onverwijld toch een opleiding gestart zijn dan is de leerling zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Praktijkexamens die gereserveerd zijn, dienen betaald te worden (ondanks dat het examen geen doorgang kan vinden zonder theoriecertificaat). De Verkeersschool Rij Secure is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

ARTIKEL 8 – Vrijwaring
8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Verkeersschool Rij Secure kan de Categorie B-leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De instructeur zit immers naast de leerling en kan zo nodig ingrijpen. De Verkeersschool Rij Secure draagt dan zelf het risico. De Categorie AM, A1, A2 en A leerling is wel zelf aansprakelijk voor het krijgen van een bekeuring en deze kosten worden dan ook doorbelast aan de leerling.
b. Als de leerling zich in de auto, motor of op de bromfiets zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de Verkeersschool Rij Secure op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 De Verkeersschool Rij Secure zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 9 Privacy.
9.1 Verkeersschool Rij Secure respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Verkeersschool Rij Secure. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden opgeslagen en gebruikt voor interne verwerking.
9.2 Verkeersschool Rij Secure verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in gevaar komt.

ARTIKEL 10 – Geschillen
10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.